BDAR

ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO CHOROBIE COVID-19 MOGĄ OSOBY, KTÓRE

 • mają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (czy dana osoba jest ubezpieczona, można sprawdzić TUTAJ).
 • zadeklarowały miejsca zamieszkania:
  • Obywatele Republiki Litewskiej, urodzeni i przebywający na terytorium Republiki Litewskiej, którzy przyjechali do Republiki Litewskiej na dłużej niż 183 dni w roku lub zmieniają miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Litewskiej;
  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i członkowie ich rodzin, którzy przybyli na terytorium Republiki Litewskiej na dłużej niż 3 miesiące w ciągu pół roku i uzyskali prawo pobytu w Republiki Litewskiej;
  • pozostali obywatele państw zagranicznych i bezpaństwowcy, którym wydano dokument uprawniający do pobytu w Republice Litewskiej, którzy przybyli do Republiki Litewskiej lub zmieniają miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Litewskiej;
  • osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania na czas oznaczony lub zostały wpisane do ewidencji osób, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania przez określony czas po zakończeniu tego okresu;
 • osoby akredytowane i zamieszkałe na Litwie;
 • osoby, którym wydano wizę krajową;
 • inne osoby, które mają zostać zaszczepione w trybie określonym przez ministra zdrowia.

REJESTRACJA, GDY OSOBA POSIADA LITEWSKI NUMER EWIDENCYJNY (PESEL)

Obcokrajowcy posiadający numer ewidencyjny (PESEL) powinni zarejestrować się na szczepienia online na stronie www.koronastop.lt lub zadzwonić na Infolinię 1808.

REJESTRACJA, GDY OSOBA NIE POSIADA LITEWSKIEGO NUMERU EWIDENCYJNEGO (PESEL)

Obcokrajowcy, nieposiadający numeru ewidencyjnego (PESEL), zwracają się do koordynatora samorządu, na terytorium którego chcą się zaszczepić, który wskaże, w którym samorządowym ośrodku szczepień lub centrum szczepień mogą się zaszczepić. Samorządowi koordynatorzy szczepień muszą się upewnić, że osoby, które chcą się zaszczepić, znajdują się w grupie docelowej szczepień.

Kontakty samorządów są dostępne TUTAJ.

DOKUMENTY, KTÓRE POMOGĄ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MOŻNA SIĘ ZASZCZEPIĆ

Obcokrajowcom przebywającym na Litwie wydawane są poniższe dokumenty, potwierdzające ich legalny pobyt w kraju:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy;
 • Zezwolenie na pobyt stały;
 • Karta członka rodziny obywatela UE;
 • Zaświadczenie UE o prawie pobytu.

Karty plastikowe wydawane są obcokrajowcom, którzy mają prawo pobytu na terenie Republiki Litewskiej. Ich przykłady dostępne są TUTAJ.

-> PDF

Zaktualizuj: 2021-08-02