BDAR

exclamation

Please be informed that from 2020-11-27 18:00 to 2020-11-29 18:00 and from 2020-12-04 18:00 to 2020-12-06 18:00 the relocation activities of IS infrastructure will be performed. As a result, "My Government" website could experience some short-term issues. We apologise for the inconvenience.

11 Listopad, 2020

Ogólnokrajowa kwarantanna na Litwie jest ogłoszona od 7 listopada 2020 r. 00:00 do 29 listopada 2020 r. 24:00 

Ogólnokrajowa kwarantanna

Zabrania się wszelkich komercyjnych i niekomercyjnych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, uroczystości, targów, festiwali lub innych zorganizowanych zgromadzeń ludzi w miejscu publicznym przez określony czas za wyjątkiem:

 • zawodów sportowych, gdy odbywają się bez widzów;
 • pogrzebów, gdzie  maksymalna liczba uczestników nie sięga 10 za wyjątkiem członków rodzin i osób świadczących usługi rytualne;

Zalecane jest:

 • ograniczenie ruchu, jeśli nie ma potrzeby, nie należy opuszczać miejsca zamieszkania, za wyjątkiem, dojechania do miejsca pracy, sklepów, czy miejsca opieki zdrowotnej i innych usług;
 • ograniczenie organizowania osobistych uroczystości w przestrzeniach prywatnych, jeśli taka uroczystość jest organizowana w niej może wziąć udział nie więcej, niż 10 osób, zalecane jest noszenie masek.
 • ograniczanie bliskiego kontaktu z członkami innych rodzin i / lub gospodarstwami domowymi. Albo spotykanie się w gronie nie większym niż dwie rodziny, zalecane jest noszenie masek.  

Lokale gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary; puby, nocne kluby, kasyna, bingo salony, punkty bukmacherskie  będą zamknięte.

Za wyjątkiem:

 • dostarczania żywności na wynos z dowozem.
 • usługi cateringowe świadczone są pracownikom firm, instytucji lub organizacji, w których praca zmianowa jest wykonywana na terenie i / lub pomieszczeniach tych firm, instytucji lub organizacji.
 • usługi gastronomiczne świadczone są w placówkach oświatowych, społecznych,  w placówkach służby zdrowia, w zakładach karnych, aresztach śledczych, Urzędzie Rejestracji Cudzoziemców lub w innych placówkach, w których istnieje konieczność zapewnienia posiłków zgodnie ze specyfiką działalności placówki.

Zabrania się działalności klubów sportowych, basenów i saun (za wyjątkiem publicznych saun, przeznaczonych do celów higieny osobistej), dyskotek, kin i klubów filmowych. Zabrania się również odwiedzania obiektów rekreacyjnych lub wynajmowania obiektów rekreacyjnych na prywatne imprezy, uroczystości lub inne spotkania.

Zakaz nie jest stosowany dla:

 • ćwiczeń sportowych o wysokiej kwalifikacji zawodowej;
 • ćwiczeń indywidualnych (dla jednego klienta) prowadzonym przez specjalistę ds. aktywności fizycznej lub sportowej, instruktora lub usługodawcę specjalizującego się w zajęciach sportowych.

Zabrania się odwiedzania instytucji kultury, za wyjątkiem tych sytuacji, gdzie są zapewnione warunki ustalone przez Naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych w tym: kontrolowana jest ilość osób, zachowany jest dystans socjalny  i przestrzega się higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.

Wyjątki:

 • fizyczna obsługa interesantów w bibliotekach;
 • (od 12-10-2020) dla muzeów i galerii, gdzie zwiedzający mogą przychodzić w grupach nie więcej niż po 2 osoby, za wyjątkiem członków rodziny (małżonków, partnerów, dzieci, a także adoptowane dzieci, rodzice adopcyjni, opiekunowie). Ma być  zapewnione 10 m2 powierzchni muzealnej lub galerii dla zwiedzającego oraz zachowano co najmniej 2 metry odległości między osobami lub grupami osób (do 2 osób lub członków rodziny)
 • (od 12-10-2020) dla wycieczek, gdy w nich udział biorą nie więcej niż 2 osoby, za wyjątkiem członków rodziny (małżonków, partnerów, dzieci, a także adoptowane dzieci, rodzice adopcyjni, opiekunowie). Mają być zapewnione warunki określone przez  Naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych w tym kontrolowania ilości osób, zachowania bezpiecznej odległości i higieny zdrowia publicznego oraz wyposażenia osób w niezbędne ośrodki ochrony indywidualnej.

We wszystkich miejscach publicznych obowiązkowe jest noszenie masek. Za wyjątkiem osób:

 • które sportują;
 • zawodników, sędzi, trenerów, którzy biorą udział w zawodach sportowych lub ćwiczeniach wyczynowych.
 • w trakcie świadczenia usługi, gdy usługa nie może być wykonana, gdy usługobiorca jest w masce;
 • osoby niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub dla których noszenie może zagrażać zdrowiu. Zaleca się, aby takie osoby nosiły osłonę twarzy;
 • poza obszarem mieszkalnym (miasta, miasteczka, wsie, domy jednorodzinne, stowarzyszenia ogrodników) oraz gdy w promieniu 20 metrów nie ma innych osób, z wyjątkiem członków rodziny. 
 • Dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).

Maski obowiązują na ogólnych przestrzeniach zamkniętych.

Zaleca się noszenie masek na prywatnych uroczystościach, jeśli jest organizowana lub kontaktując z członkami innej rodziny.

W miejscach publicznych, nie większe niż 5 osób grupy, za wyjątkiem członków jednej rodziny. (pomiędzy osobami czy grupami (do 5 osób lub członków rodziny) dystans socjalny – 2 m).

Podróżowanie między miastami w kraju nie jest zalecane, ale nie wprowadzono żadnych ograniczeń w tej kwestii. W transporcie publicznym mają obowiązywać restrykcje – należy przestrzegać dystansu, mogą być zajęte tylko siedzące miejsca.

 

Zalecane jest:

 • ograniczenie ruchu, jeśli nie ma potrzeby, nie należy opuszczać miejsca zamieszkania, za wyjątkiem, dojechania do miejsca pracy, sklepów, czy miejsca opieki zdrowotnej i innych usług;
 • ograniczenie organizowania osobistych uroczystości w przestrzeniach prywatnych, jeśli taka uroczystość jest organizowana w niej może wziąć udział nie więcej, niż 10 osób, zalecane jest noszenie masek.
 • ograniczanie bliskiego kontaktu z członkami innych rodzin i / lub gospodarstwami domowymi. Albo spotykanie się w gronie nie większym niż dwie rodziny, zalecane jest noszenie masek.  
 • W sektorze publicznym obowiązuje zdalny lub mieszany sposób pracy, za wyjątkiem gdy fukcji nie da się wykonać zdalnie.
 • Zaleca się także organizowanie pracy w sposób zdalny w sektorze prywatnym.
 • W sklepach, supermarketach, targowiskach i innych miejscach handlu publicznego i obszarach do nich przylegających, należy zapewnić 10 m2 powierzchni handlowej na jednego odwiedzającego, jeśli powierzchnia jest mała, to może być obsługiwana nie więcej niż jedna osoba, należy też przestrzegać innych zaleceń ustalonych przez naczelnika ekstremalnych sytuacji państwowych: zachowanie dystansu socjalnego, niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, wyposażenie osób w niezbędne środki ochrony indywidualnej (dalej - warunki ustalone decyzją Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych )
 • W miejscach świadczenia usług (z wyjątkiem miejsc świadczenia usług noclegowych) należy zapewnić powierzchnię usługową o powierzchni 10 m2 na jednego klienta lub jednocześnie obsłużyć nie więcej niż jedną osobę, a także zapewnić inne warunki określone decyzjami Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • Usługi zakwaterowania są świadczone:
  • gdy w jednym pokoju zamieszkują  nie więcej niż 2 osoby z wyjątkiem członków rodziny;
  • w pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje zakładanie i noszenie masek dla wszystkich osób, a także zachowanie 2 m. dystansu socjalnego  pomiedzy osobami czy grupami osób (do 5 osób albo członków rodziny);
  • zapewniając inne warunki ustalone przez Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • Zakazana jest działalność placówek zdrowotnych świadczących usługi rekreacyjne.
 • Zakazane jest odwiedzanie obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, sportowych, z wyjątkiem indywidualnych ćwiczeń sportowych, (1 klient) sesji aktywności fizycznej prowadzonych przez specjalistę ds. aktywności fizycznej lub sportowca, instruktora lub usługodawcę w zakresie aktywności fizycznej lub zapewnienie usług w bibliotece, z zapewnieniem warunków określonych w decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • Zabrania się dla lokali przeznaczonych dla sportu czy rozrywki nieodpłatnego wynajmowania, podnajmowania lub przekazywania (na zasadzie użyczenia) do organizowania prywatnych imprez, uroczystości i innych zgromadzeń.
 • edukacja przedszkolna i początkowa może być prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • nauka w szkołach średnich i podstawowych jest prowadzona zdalnie albo w połączeniu z kształceniem zdalnym i w trybie codziennym z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych i oddziałów specjalnych szkół ogólnokształcących według programów kształcenia podstawowego (zindywidualizowane kształcenie podstawowe), średniego (rozwój umiejętności społecznych), zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • edukacja nieformalna dzieci ma być prowadzona na odległość lub zawieszona, z wyjątkiem programów z zapewnieniem warunków określonych w decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • programy realizowane w szkołach, w których kształcenie odbywa się na co dzień lub w połączeniu z nauczaniem zdalnym i w trybie codziennym na co dzień, zgodnie z programem nauczania tej szkoły, zajęć w grupach dziennych lub w pełnym wymiarze godzin;
 • działalność jest organizowana na otwartej przestrzeni (na zewnątrz);
 • nauczanie jest realizowane w formie indywidualnego nauczania
 • nauczanie jest realizowane w siedzibie nauczyciela pracującego tylko z jedną grupą nie większą niż 5 uczniów i tylko w jednej placówce, z zapewnieniem powierzchni 10 m2 na jednego ucznia;
 • nieformalna edukacja dorosłych i nieformalne szkolenie zawodowe są prowadzone na odległość lub w zawieszeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkolenie jest prowadzone zgodnie z warunkami określonymi przez Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych dla grup do 5 osób, w pomieszczeniach, w których odbywa się szkolenie, zapewniając 10 m2 na ucznia;
 • kształcenie zawodowe (lub jego część), z wyjątkiem wstępnego szkolenia zawodowego połączonego z programem umiejętności społecznych i studiami wyższymi (lub ich częścią) odbywającymi się na odległość, zgodnie z warunkami określonymi przez Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.
 • dzieciom, starszym niż 6 lat, które uczą się w szkole lub przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terytorium placówki oświaty (maski, raspiratory czy inne środki).
 • Zabrania się odwiedzania pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem wizyt pacjentów terminalnie chorych, pacjentów poniżej 14 roku życia oraz matek za zgodą kierownika placówki lub innej upoważnionej przez niego osoby;
 • Specjalista udzielający ambulatoryjnej indywidualnej opieki zdrowotnej, po ocenie stanu zdrowia pacjenta, podejmuje decyzję o sposobie świadczenia usług najbardziej odpowiadającym oczekiwaniom pacjenta.
 • Następujące usługi są świadczone bezpośrednio:
 • o usługi dentystyczne;
 • o świadczenia zdrowotne dla kobiet w ciąży, matek i noworodków;
 • szczepienia dla dzieci i dorosłych w ramach Krajowego Programu Immunoprofilaktyki;
 • wykonując programy prewencyjne zapobiegania chorobom;
 • usługi profilaktycznych badań zdrowotnych dla pracowników najemnych, które chcą pracować w sferze, gdzie możliwe jest narażenie zdrowia.
 • Stacjonarne świadczenia usług w zakresie indywidualnej opieki zdrowotnej z powodu COVID-19 (zakażenia koronawirusem) (dalej - usługi w zakresie COVID-19) organizowane są w układzie klastrowo-terytorialnym zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z kompetencjami nadanymi przez Ministra Zdrowia i Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.  Świadczenie usług związanych z COVID-19 jest organizowane przez wskazane w załączniku do niniejszego rozporządzenia indywidualne zakłady opieki zdrowotnej (zwane dalej ZOZ), które posiadają oddziały lub zasoby ludzkie zajmujące się chorobami zakaźnymi, a także organizują i koordynują świadczenia w zakresie chorób zakaźnych. COVID-19 na obszarze działania określonym w załączniku do niniejszego dekretu. Organizatorzy pracy ZOZ do świadczenia usług związanych z COVID-19 mogą korzystać z innych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działania i wymienionych w załączniku do niniejszego dekretu.
 • Instrukcje koordynatora ZOZ dotyczące organizacji świadczenia usług w zakresie COVID-19 są obowiązkowe  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.  Tryb organizacji świadczeń zdrowotnych z powodu COVID-19 ustala Minister Zdrowia i Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych zgodnie ze swoimi kompetencjami;
 • Naczelnik państwowych sytuacji ekstremalnych powołuje koordynatora który organizuje pracę ZOZ (zwanego dalej Koordynatorem) w celu koordynowania świadczenia usług w ZOZ z powodu  COVID-19. Koordynator organizuje pracę ZOZ współpracując burmistrzami i dyrektorami administracji. Instrukcje koordynatora są obowiązkowe dla kierowników i pracowników ZOZ oraz dla wykorzystywanych ASPI (o ile przepisy nie przewidują inaczej).
 • zabrania się odwiedzin we wszystkich stacjonarnych instytucjach pomocy społecznej, z wyjątkiem osób nieuleczalnych i / lub osób, których wizyta w placówce jest związana z wykonywaniem ich obowiązków;
 • przy świadczeniu usług socjalnych w zakładach opieki społecznej lub w  domu konkretnej osoby mają być zapewnione są niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny zdrowia publicznego, osoby mają być  wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej określone decyzjach Naczelnika państwowych sytuacji ekstremalnych.

Przeprowadzanie wizyt długoterminowych i krótkoterminowych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest ograniczone.

W Centrum rejestracji cudziemców (dalej CJU)

 • zabrania się osobom ubiegającym się o azyl, zakwaterowanym w CJU, opuszczenie CJU na okres dłuższy niż 2 godziny na dobę;
 • zabrania się odwiedzania cudzoziemców zakwaterowanych w CJU, z wyjątkiem spotkań z ich prawnikami.
 • Zaleca się, aby funkcjonujące wspólnoty religijne organizowały obrządki religine zdalnie (z wyjątkiem pogrzebów, gdzie maksymalna ilość uczestników nie przekracza10 z wyjątkiem członków rodzin i osób świadczących usługi rytualne) lub w taki sposób, aby uniknąć zgromadzeń (10 m2 na osobę i nie mniej niż 2 metry między osobami lub grupami osób (do 5 osób lub członków rodziny) lub powstrzymać się od wykonywania obrzędów religijnych.

REQUIREMENTS UPON RETURN / ARRIVAL FROM ABROAD

 

Najnowsza informacja dot. koronawirusa na stronie: www.koronastop.lt.

Zaktualizuj: 2020-12-01