Koronastop Koronastop
Zarejestruj się po swoją szczepionkę przeciw COVID-19 tutaj
MASZ PYTANIA? DOBRZE!
Wszystkie odpowiedzi są tu: https://koronastop.lrv.lt/pl/szczepienie
BDAR

20 Sierpnia, 2021

Informacja została zaktualizowana 16.11.2021 r.

Kwarantanna ogólnokrajowa na Litwie trwa od 7 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 24:00.

Od 2021 r. 1 lipca  w całym kraju ogłoszony zostaje Stan sytuacji ekstremlnej. Uchwała w sprawie ogłoszenia Stanu sytuacji ekstremalnej znajduje się tutaj.

 

OGRANICZENIA

[[#ex]]

Dodatkowe środki zarządzania pandemią 

Ustala się, że od 13 września 2021 r. wszelkie usługi kontaktowe i działalność gospodarcza są realizowane oraz wydarzenia są organizowane (z przewidzianymi wyjątkami) wyłącznie dla osób spełniających kryteria paszportu możliwości. 

Usługi zdrowotne będą świadczone zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez ministra ochrony zdrowia. Pacjenci wymagający podstawowej opieki medycznej nie będą testowani, ale testy będą wymagane, jeśli mają objawy COVID-19. Zaznacza się, że testy dla pacjentów  będą wykonywane bezpłatnie.

W celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do świadczeń z zakresu indywidualnej opieki zdrowotnej w przypadku ograniczenia innych świadczeń medycznych z powodu COVID-19, a także uniknięcia nadmiernych zgonów, rozporządzenie ministra ochrony zdrowia reguluje, że usługi placówki medycyny rodzinnej będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Litwy. Dostępna będzie zarówno opieka medyczna w nagłych wypadkach, jak i planowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy pacjent (mieszkaniec) będzie musiał zostać przebadany pod kątem profilaktycznych badań kontrolnych. Pacjentom z objawami choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, itp.) będą wykonywane testy.

* WYJĄTKI stosowane od 13-ego września nie posiadając PASZPORTU MOŻLIWOŚCI:

 • sprzedaż w sklepach, na targowiskach, których główną działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, paszowych, farmaceutycznych, artykułów optycznych i ortopedycznych urządzeń technicznych, roślin, nasion, nawozów z osobnym wejściem, których powierzchnia sprzedażowa (tj. hal sprzedaży dla obsługi klienta) oraz na składowanie towarów, powierzchnię, w tym kabiny pomiarowe nie przekracza 1500 metrów kwadratowych, lub zlokalizowane w centrum handlowym o łącznej powierzchni sprzedaży (tj. hale sprzedaży i inne punkty sprzedaży (np. wyspy) do obsługi klienta i ekspozycji towarów, w tym stoiska pomiarowe; z wyłączeniem lokali handlowych, magazynów i lokali pomocniczych); warsztatów, klatek schodowych, korytarzy, sanitariatów, a także sklepów zlokalizowanych w centrum handlowym z osobnym wejściem z zewnątrz w przypadku braku dostępu do centrum handlowego) nie przekracza 1500 metrów kwadratowych;
 • sprzedaż na odległość (internetowa lub za pomocą innych środków komunikacji) oraz gdy towary są dostarczane osobom fizycznym i prawnym lub odbierane w punktach odbioru (w punktach odbioru prowadzenie handlu lub innych działań niezwiązanych ze sprzedażą na odległość jest zabronione);
 • zamawianie drobnych usług remontowych, gdzie kontakt usługobiorcy z usługodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut;
 • usługi pogrzebowe i sklepy pogrzebowe;
 • zwiedzanie muzeów i wystaw;
 • usługi bibliotek (odbiór i zwrot książek) i punktów odbioru książek;
 • świadczenia indywidualnej opieki zdrowotnej (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra ochrony zdrowia, w tym wykonywanie testów);
 • usługi socjalne;
 • usługi pomocy psychologicznej i psychoterapii;
 • odwiedzanie osób przebywających w placówkach opieki zdrowotnej oraz zakładach opiekuńczych, nieletnich do 14 roku życia oraz kobiet w ciąży;
 • usługi weterynaryjne;
 • usługi transportu pasażerskiego;
 • płatny przewóz osób samochodami osobowymi oraz usługi taksówkowe samochodami osobowymi;
 • usług prawnych (notariusze, komornicy, konieczna mediacja, prawnicy świadczący usługi prawne na podstawie umowy prawnik-klient oraz prawnicy udzielający wtórnej pomocy prawnej) oraz czynności sądowych;
 • działania związane z ochroną praw dziecka;
 • usługi świadczone przez instytucje państwowe i samorządowe, zakłady, kontrolowane przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być świadczone zdalnie (wykaz usług zatwierdza kierownik instytucji, organu lub przedsiębiorstwa);
 • Kompleksowe usługi rodzinne zgodnie z Planem Działań Kompleksowych Usług Rodzinnych 2016-2023 zatwierdzonym przez Ministra Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej;
 • udzielanie pomocy technicznej osobom w Centrum Pomocy Technicznej dla Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy oraz w instytucjach samorządowych, którym przypisano tę funkcję;
 • udzielanie pomocy osobistej osobom niepełnosprawnym, gdy taką potrzebę stwierdzą pracownicy socjalni wyznaczeni przez samorządy;
 • pomoc osobom, które doświadczyły przemocy domowej;
 • pomoc ofiarom handlu ludźmi;
 • działania związane z przyjmowaniem nielegalnych migrantów;
 • usługi świadczone w przestrzeni otwartej, działalność handlowa i gospodarcza, komercyjne i niekomercyjne działalności kulturowe, rozrywkowe, sportowe, uroczystości, targi, festiwale lub inne zorganizowane zgromadzenia ludzi w miejscach publicznych ustalonym czasie, gdy uczestniczy w nich maksymalnie 500 osób;
 • usługi finansowe polegające na wypłacie i dostarczeniu emerytur lub innych świadczeń socjalnych, inne niezbędne usługi finansowe i obowiązkowe ubezpieczenia, w których kontakt między odbiorcą a świadczeniodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut, oraz usługi połączenia elektronicznego niezbędne do uzyskania dostępu do korzystania z usług elektronicznych;
 • wychowanie przedszkolne, początkowe, podstawowe, średnie, wstępne kształcenie zawodowe, kształcenie pozaformalne dzieci oraz pomoc edukacyjna.

Od 22 października wymóg zapewnienia powierzchni handlowej 30 m kw. na jedną obsługiwaną osobę będzie miał zastosowanie wobec tych miejsc handlowych, dla których decyzją Rządu przewidziano wyjątki i zezwala się na obsługę osób, niespełniających kryteriów Paszportu Możliwości.

Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do leków, minimalna powierzchnia, jaką muszą zapewnić apteki obsługujące osoby bez Paszportu możliwości na jedną obsługiwaną osobę została zmniejszona z 30 m kw. m do 15 m kw. Jeżeli powierzchnia handlowa (świadczenia usług) apteki jest mniejsza niż 15 m kw., będzie można obsługiwać jednocześnie tylko jedną osobę.

 

Pełna informacja o paszporcie możliwości: www.gpasas.lt 

Wszyscy mieszkańcy Litwy mają możliwość zaszczepienia się pożądaną szczepionką. Osoby, które chcą się zaszczepić, proszone są o telefon pod numer 1808 lub o rejestrację pod adresem www.koronastop.lt. 


Paszport możliwości

Od 28 grudnia w przypadku mieszkańców kraju, którzy zostali zaszczepieni zgodnie z pełnym schematem ponad 7 miesięcy temu, Paszport możliwości lub inne alternatywne dokumenty nie będą już ważne. W związku z planowanymi zmianami zaleca się zarejestrowanie i zaszczepienie osobom, którym już przyszedł czas podania dawki przypominającej przeciwko COVID-19.

Paszport możliwości lub inne alternatywne dokumenty będą ważne dla osób w wieku 16 lat i starszych:

dla osób zaszczepionych:

• Przez ograniczony czas – gdy osoba jest zaszczepiona jedną z poniższych szczepionek przeciwko COVID-19:   

- po upływie tygodnia, ale nie więcej niż 210 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki Comirnaty lub Spikevax według schematu szczepień;   

- po upływie 2 tygodni, ale nie więcej niż 210 dni po podaniu dawki szczepionki COVID-19 Janssen;   

- po upływie 4 tygodni, ale nie więcej niż 13 tygodni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Vaxzevria. Nie później niż 210 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki Vaxzevria według schematu szczepień;   

- po upływie 2 tygodni, ale nie więcej niż 210 dni po podaniu pojedynczej dawki szczepionki Comirnaty, Spikevax lub Vaxzevria osobie, która przeszła COVID-19 (zakażenie koronawirusem) i u której potwierdzono dodatni wynik testu PCR na SARS-CoV-2;   

- po upływie tygodnia, ale nie więcej niż 210 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki Comirnaty lub Vaxzevria, jeśli jako pierwszą dawkę szczepionki zastosowano Vaxzevria, a drugą dawkę Comirnaty lub odwrotnie.   

• Bezterminowo – gdy osoba:   

- otrzymała dawkę przypominającą szczepionki Comirnaty, Spikevax lub COVID-19 Vaccine Janssen (wchodzi w życie w dniu podania dawki przypominającej). Dawka przypominająca dzieciom poniżej 18 roku życia nie jest podawana;   

- jest zaszczepiona według pełnego schematu, jeśli ma od 16 do 18 lat  (w tym osoba, która przeszła chorobę, jeśli zostało to potwierdzone testem PCR i osoba, która jest zaszczepiona według niepełnego schematu).   

- przeszła COVID-19 (co potwierdzono pozytywnym wynikiem testu PCR) i jest zaszczepiona według pełnego schematu.   

 Dla osób, które przeszły chorobę:

• gdy osoba przeszła COVID-19, a diagnoza została potwierdzona pozytywnym wynikiem testu PCR lub testu antygenowego i od pozytywnego wyniku testu minęło nie więcej niż 210 dni (ale nie wcześniej niż przed końcem wyznaczonego okresu izolacji).   

Dla osób, które wykonują badania:

• gdy osoba przed mniej niż 60 dniami uzyskała pozytywną odpowiedź ilościowego lub półilościowego serologicznego testu immunologicznego (w przypadku wykrycia przeciwciał anty-S, anty-S1 lub anty-RBD IgG przeciwko SARS-CoV-2). Należy pamiętać, że szybkie testy serologiczne w punktach mobilnych nie kwalifikują się do uzyskania Paszportu możliwości. Mieszkańcy kraju mogą przeprowadzić ilościowe i półilościowe badania serologiczne zarówno po chorobie, jak i po pełnym schemacie szczepień.   

• dla tych, którzy wykonali odpłatny test PCR i uzyskali negatywny wynik – nie wcześniej niż na 72 godziny (od momentu pobrania próbki).   

Od 28 grudnia Paszport możliwości lub inne alternatywne dokumenty będą również wymagane w przypadku dzieci w wieku od 12 lat i 2 miesięcy do 16 lat. Paszport możliwości i inne alternatywne dokumenty będą wydawane dzieciom, które zostały zaszczepione, przechorowały lub wykonały badania:

• jeżeli test PCR lub test PCR w postaci wymazu z nosa w placówce oświatowej został przeprowadzony nie wcześniej niż przed 7 dniami (od momentu pobrania próbki) i dał wynik negatywny;   

• jest wydawany bezterminowo osobom zaszczepionym według pełnego schematu lub po przechorowaniu (w przypadku potwierdzenia choroby pozytywnym wynikiem testu PCR) i zaszczepionym przynajmniej jedną dawką szczepionki. Obecnie dzieci nie są szczepione dawką przypominającą;   

• po przejściu choroby, gdy diagnoza została potwierdzona pozytywnym wynikiem testu PCR lub testu antygenowego i od pozytywnego wyniku upłynęło nie więcej niż 210 dni (ale nie wcześniej niż przed końcem wyznaczonego okresu izolacji);   

• po otrzymaniu mniej niż 60 dni wcześniej pozytywnej odpowiedzi ilościowego lub półilościowego serologicznego testu immunologicznego (gdy wykryto przeciwciała anty-S, anty-S1 lub anty-RBD IgG przeciwko SARS-CoV-2).   

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że ​​mieszkańcy mogą zaszczepić się po raz pierwszy lub otrzymać dawkę przypominającą przeciwko COVID-19, rejestrując się online na Koronastop.lt lub dzwoniąc pod numer 1808. Szczepienia są również dostępne w niektórych placówkach służby zdrowia u lekarza rodzinnego. Mieszkańcy powinni skontaktować się z recepcją placówki, aby dowiedzieć się, czy szczepi ona przeciwko COVID-19.

 

AKTUALIZACJA: wymóg posiadania paszportu możliwości w zajęciach kontaktowych dla dzieci ma zastosowanie nie od wieku 12 lat i 2 miesięcy, a od 16 lat. Ta zmiana będzie obowiązywać do 28 lutego. Od 1 marca dzieci w wieku 12 lat i 2 miesięcy będą ponownie zobowiązane do posiadania paszportu możliwości.

Pełna informacja o paszporcie możliwości: www.gpasas.lt 


Maski ochronne na twarz

Od 1 października obowiązkowe jest noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych (handel, punkty usługowe, instytucje, firmy lub organizacje, organizacja pracy lub procesów edukacyjnych, podczas imprez itp.), niezależnie od tego, czy czynności są realizowane z Paszportem możliwości, czy też bez. Rozsądne i proporcjonalne wyjątki (np. dotyczące jedzenia, śpiewu, uprawiania sportu itp.) zostaną ustalone decyzjami kierownika ds. operacji. Należy nosić medyczne maski na twarz lub respiratory. 


Przybywanie z zagranicy

Wymagania związane z powrotami do kraju, wyjątki.

[[#ex]]

 

Zaktualizuj: 2022-01-14